Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 28/06/2017
|

-  Là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường; trực tiếp quản lý,
điều hành mọi hoạt động của Nhà trường theo đúng chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định nội bộ của Trường;

-  Phụ trách chung;

-  Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức - Nhân sự; Kế hoạch - Tài chính;
Đào tạo; Thanh tra;

-  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng
Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra và Đảm bảo
chất lượng, Khoa Công tác xã hội.

 

Nhà giáo Ưu tú - Thạc sĩ Lâm Văn Quản

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

-  Phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo liên kết với các doanh nghiệp, Tuyển sinh-Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, Thông tin truyền thông và thư viện và các dịch vụ có thu khác.

-  Phụ trách các đơn vị:Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm tiếng Hàn

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đảng Ủy viên - Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

 

-  Phụ trách công tác chuyên môn Khảo thí; Đảm bảo chất lượng;
Công tác Học sinh - Sinh viên;

-  Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác Học sinh sinh viên,
Khoa Tài chính - Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Giáo dục Chính trị
và Pháp luật; Tổ Bộ môn Giáo dục - Quốc phòng - An ninh - Thể chất,
Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 Thạc sĩ Trần Nguyên Thục

Đảng Ủy viên - Phó Hiệu trưởng

 

     

 

 

|