Các môn học đảm nhiệm

Các môn học đảm nhiệm

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

-  Khối Cao đẳng giảng dạy các môn

+ Chính trị;

+ Pháp luật đại cương;

+ Môn Luật Thương mại;

+ Môn Pháp luật Kế toán;

+ Môn Luật Thương mại Quốc tế;

+ Môn Pháp luật  áp dụng trong ngoại thương;

+ Môn Văn bản và Lưu trữ học đại cương;

+ Môn Tiếng Việt thực hành;

 

- Khối Trung cấp chuyên nghiệp giảng dạy các môn:

+ Chính trị;

+ Kinh tế chính trị;

+ Pháp luật đại cương.

|