Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 27/07/2016
|
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phạm Ngọc Hiệp Giám đốc 0909232767 hieppn@kthcm.edu.vn
2 Lê Thị Mai Hương Phó Giám đốc 0903716689 huongltm@kthcm.edu.vn
3 Lê Lưu Thanh Vân Chuyên viên Hành chính tổng hợp và Hoạt động phong trào 01208270127 vanllt@kthcm.edu.vn
4   Chuyên viên Quan hệ doanh nghiệp và Tổ chức sự kiện    
|