Danh sách HS-SV dự thi

Danh sách Sinh viên dự thi Học kỳ III (2018 - 2019) Cao đẳng chính quy

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 05/08/2019
|

Sinh viên xem danh sách dự thi từ ngày 12/8//2019 đến ngày 17/8/2019 tại đây:

Kế toán tài chính doanh nghiệp File Download

Thuế File Download

Nguyên lý kế toán File Download

Quản trị marketing File Download

Quản trị sản xuất File Download

Tài chính doanh nghiệp 1 File Download

Kế toán tài chính doanh nghiệp File Download

Anh văn chuyên ngành kế toán File Download

Anh văn chuyên ngành Kinh doanh thương mại File Download

Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN File Download

Đàm phán thương mại File Download

Thị trường chứng khoán File Download

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 File Download

Kinh tế ngoại thương File Download

Kế toán ngân hàng File Download

Quản trị chất lượng File Download

Tin học ứng dụng trong kinh doanh File Download

Kế toán Excel File Download

Tin học kế toán File Download

Thực hành quản trị trên máy File Download

Anh văn căn bản (1) File Download

Anh văn căn bản (2) File Download

Hệ thống thông tin quản lý File Download

Đầu tư quốc tế File Download

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ File Download

Anh văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (0101000315) File Download

|