Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

Đoàn Thanh niên | 31/03/2016
|

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ V 2017 - 2019

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Hồ Nguyễn Phú Bảo Bí thư 096.2242.999 - baohnp@kthcm.edu.vn
Lê Nguyễn Quốc Phi Phó Bí thư  
Trần Nguyễn Khánh Toàn Phó Bí thư  
Nguyễn Thái Khang Ủy viên Ban Thường vụ  
Y Nhật Quang Ủy viên Ban Thường vụ  
Cao Thị Mỹ Luyện Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Lâm Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Hải Nhân Ủy viên Ban Chấp hành  
Phạm Thị Hoàng Yến Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Triệu Hoàng Nhật Ủy viên Ban Chấp hành  
Diệp Thanh Vy Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Nguyễn Thanh Hoa Ủy viên Ban Chấp hành    
Lê Duy Khang Ủy viên Ban Chấp hành  
     
     

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ V 2018 - 2020

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Y Nhật Quang Chủ tịch                 0924264842
Nguyễn Hải Nhân Phó Chủ tịch  
Phạm Thị Hoàng Yến Phó Chủ tịch  
Trần Lê Lan Anh Ủy viên Ban Thư ký  
Trần Thanh Hiền Ủy viên Ban Thư ký  
Nguyễn Xuân Đạt Ủy viên Ban Chấp hành  
Phạm Thị Thùy Duyên Ủy viên Ban Chấp hành  
Hồ Thị Hằng Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Tuyết Hoa Ủy viên Ban Chấp hành  
Trần Xuân Hùng Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Hoàng Khang Ủy viên Ban Chấp hành  
Nguyễn Thị Mỹ Loan Ủy viên Ban Chấp hành    
Nguyễn Thế Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành  
Lâm Phùng Ngọc Trúc Ủy viên Ban Chấp hành  
Phan Thị Minh Tú Ủy viên Ban Chấp hành  

Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

|