Giới thiệu

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Khoa Tài chính - Kế toán | 06/08/2015
|

 PHẦN 1: CHUYÊN NGÀNH PHỤ TRÁCH

I. Trình độ Cao đẳng:

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

2. Hình thức đào tạo: Chính quy liên thông từ TCCN lên Cao đẳng:

- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

II. Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

- Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

- Kế toán hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

- Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

- Kế toán Hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

 

 PHẦN 2: TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

I.   Ban chủ nhiệm Khoa :

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Email Số điện thoại
1 Phạm Vũ Điểm Trưởng khoa Thạc sĩ diempv@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14 
2 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Trưởng khoa Thạc sĩ hantt@kthcm.edu.vn

 

II.  Bộ phận giáo vụ khoa.

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Hoàng Lâm Giáo vụ khoa Cử nhân lamnh@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14

 III. Các tổ bộ môn trực thuộc Khoa:

1. Tổ bộ môn Tài chính:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Thu Huyền Tổ trưởng Thạc sĩ huyennt@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Dương Ngọc Kiều Diễm Giảng viên Thạc sĩ diemnk@kthcm.edu.vn
3 Phạm Vũ Điểm Trưởng khoa Thạc sĩ diempv@kthcm.edu.vn
4 Trương Minh Nam Giảng viên Cử nhân namtm@kthcm.edu.vn
5 Nguyễn Hồng Ngọc Giảng viên Thạc sĩ ngocnh@kthcm.edu.vn
6 Phạm Thị Nhớ Giảng viên Thạc sĩ nhopt@kthcm.edu.vn
7 Phạm Thị Hồng Nhung Giảng viên Thạc sĩ nhungpth@kthcm.edu.vn
8 Nguyễn Thị Chi Thảo Giảng viên Thạc sĩ thaontc@kthcm.edu.vn
9 Trần Thái Trí Giảng viên Thạc sĩ tritt@kthcm.edu.vn
10 Nguyễn Hồng Tuấn Giảng viên Cao học tuannh@kthcm.edu.vn


2. Tổ bộ môn Kế toán:

Stt Học và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Di Tích Tổ trường Cử nhân tichnd@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Phạm Thị Ngọc Cẩm Giảng viên Cao học campt@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng khoa Thạc sĩ hantt@kthcm.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Hải Giảng viên Thạc sĩ hainh@kthcm.edu.vn
5 Lê Phan Vĩnh Lộc Giảng viên Thạc sĩ loclpv@kthcm.edu.vn
6 Vũ Thanh Long Giảng viên Thạc sĩ longvt@kthcm.edu.vn
7 Trần Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ thaotp@kthcm.edu.vn
8 Lê Thị Thúy Vân Giảng viên Cử nhân vanltt@kthcm.edu.vn
9 Lê Ngọc Đoan Trang Giảng viên Thạc sĩ tranglnd@kthcm.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thanh Trang Giảng viên Thạc sĩ trangntt@kthcm.edu.vn

     

3. Tổ bộ môn Kế toán tin học:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Định Tổ trưởng Cử nhân dinhnq@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Trần Hồng Đạt Giảng viên Thạc sĩ datth@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Minh Luân Giảng viên Cao học luannm@kthcm.edu.vn

 

4. Tổ bộ môn Tổng hợp:

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị Liên hệ Số điện thoại
1 Võ Thị Ngọc Thúy Tổ trưởng Thạc sĩ thuyvtn@kthcm.edu.vn 028 3835 46 14
2 Trần Thị Thùy Anh Giảng viên Thạc sĩ anhttt@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Thị Kim Cương Giảng viên Cao học cuongntk@kthcm.edu.vn
4 Tạ Thị Dung Giảng viên Cao học dungtt@kthcm.edu.vn
5 Dương Diễm Kiều Giảng viên Thạc sĩ kieudd@kthcm.edu.vn
6 Phạm Thị Thủy Giảng viên Thạc sĩ thuypt@kthcm.edu.vn
7 Đặng Thị Hà Tiên Giảng viên Thạc sĩ tiendth@kthcm.edu.vn

     

|