Giới thiệu

Nhân sự phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 15/08/2015
|

Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm các thành viên sau:

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

EMAIL

1 Đỗ Thùy Mai Trưởng phòng

maidt@kthcm.edu.vn

2

Dương Đoàn Bảo Trâm

Phụ trách kế toán

tramddb@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thảo

Thủ quỹ

thaontt@kthcm.edu.vn
4 Vũ Thanh Mỹ

Kế toán viên

myvt@kthcm.edu.vn
5 Phạm Thanh Hà

Kế toán viên

hapt@kthcm.edu.vn
6 Nguyễn Đăng Cường

Kế toán viên

cuongnd@kthcm.edu.vn
7 Nguyễn Thanh Trí

Kế toán viên

trint@kthcm.edu.vn
8 Lê Thị Mỹ Nương

Kế toán viên

nuongltm@kthcm.edu.vn

 

|