Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ

Phòng QHHT & NCPT | 25/03/2020
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”