Quản lý khoa học

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Phòng QHHT & NCPT | 10/10/2019
|

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

 

BM01_QT11_DANH MỤC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  File Download

BM02_QT11_ LÝ LỊCH KHOA HỌC  File Download

BM03_QT11_THÔNG TIN VỀ HSSV CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI   File Download

BM04_QT11_ THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG  File Download

BM05_QT11_ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH (Đối với đề tài có kinh phí từ 20.000.000 đồng trở lên)    File Download

|