Sơ đồ tổ chức

Nhân sự Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 13/07/2015
|
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL  ĐIỆN THOẠI
1 Trương Tấn Lộc Phó Giám đốc loctt@kthcm.edu.vn
2 Trần Viết Thụy Phó Giám đốc thuytv@kthcm.edu.vn (028) 38323245
3 Khưu Hoàng Giang Sơn Nhân viên sonkhg@kthcm.edu.vn
4 Phạm Đình Tuấn Anh Nhân viên anhpdt@kthcm.edu.vn
5 Phạm Thị Hằng Nhân viên hangpt@kthcm.edu.vn
6 Cao Thị Nga Nhân viên ngact@kthcm.edu.vn
7 Đặng Chí Luận Nhân viên luandc@kthcm.edu.vn

 

|