Sơ đồ tổ chức

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Phòng Công tác HSSV | 08/08/2015
|

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Lý Tiến

Trưởng phòng

tienl@kthcm.edu.vn

028.38355616

2

Nguyễn Thị Minh Thơm

Nhân viên

thomntm@kthcm.edu.vn

3

Trương Thị Việt Hoàng

Nhân viên

hoangttv@kthcm.edu.vn

4

Nguyễn Đinh Huy

Nhân viên

huynd@kthcm.edu.vn

5

Nguyễn Phương Trúc

Nhân viên

trucnp@kthcm.edu.vn

6

Nguyễn Thanh Lịch

Nhân viên

lichnt@kthcm.edu.vn

|