Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổ GDQP-AN-TC | 22/10/2015
|

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ BỘ MÔN

GIÁO DỤC – QUỐC PHÒNG – AN NINH – THỂ CHẤT

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông

Nguyễn Trần Luân

Tổ trưởng

2

Đào Thị Hoàng Oanh

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Giảng viên

4

Ông

Nguyễn Duy Bình

Giảng viên

5

Ông

Nguyễn Phạm Việt Đăng

Giảng viên

6

Ông

Nguyễn Lê An Khang

Giảng viên

7

Ông

Lê Nguyễn Quốc Phi

Giảng viên

8

Ông

Nguyễn Trí Tài

Giảng viên

|