Thông báo đăng ký Hội viên

Đoàn Thanh niên | 11/10/2017

Kê hoạch số 02/KHLT-ĐTN-HSV-CĐKT về việc tổ chức chương trình Hiếm máu tình nguyện "SẮC ĐỎ HCE 2017"

Đoàn Thanh niên | 05/10/2017
Phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện "SẮC ĐỎ HCE" 2017 sẽ diễn ra vào lúc 6g30 ngày 19/10/2017 tại Khu C TrườngCao đẳng Kinh tế Thành phố hồ Chí Minh