Lễ Kết nạp Đoàn viên Công đoàn

Lễ Kết nạp Đoàn viên Công đoàn

27/10/2011