HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ CÁC CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2011

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

Số : 56/HD-ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng10 năm 2010

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ CHI ĐOÀN

NĂM HỌC 2010 - 2011 

Thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện tính thống nhất trong chỉ đạo Đại hội, Hội nghị  Đoàn viên các Chi đoàn trong năm học 2010 – 2011. Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn BCH các Liên Chi Đoàn Khoa, BCH Chi Đoàn các lớp  tiến hành tổ chức Đại hội, Hội nghị Đoàn viên như sau :

 

 

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

1. Mục đích :

-  Nhằm tổng kết hoạt động của các Chi Đoàn các nhiệm kỳ 2009 - 2010; xác định kế hoạch hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo Chi Đoàn của BCH Chi Đoàn các lớp, của từng ủy viên BCH Chi Đoàn các lớp trong việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; Bầu BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011 đảm bảo đủ sức lãnh đạo Chi Đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi Đoàn.

- Nhằm củng cố hoạt động các Liên Chi Đoàn Khoa, Chi Đoàn các lớp, đặc biệt là các Chi Đoàn khuyết cán bộ Chi Đoàn lớp do không còn sinh hoạt học tập tại trường.

 

2. Yêu cầu :

- Các đơn vị  tổ chức tiến hành Đại hội phải thực hiện theo đúng điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảm bảo tính nghiêm túc trong suốt quá trình diễn ra đại hội (Chi Đoàn các lớp tham khảo thêm hướng dẫn của BCH Đoàn trường và BCH Liên chi đoàn Khoa về nội dung, kịch bản chương trình Đại hội- Hội nghị, biểu mẫu biên bản …...).

- Yêu cầu thực hiện nghiêm về tiến độ thời gian tổ chức Đại hội trong toàn trường. Tránh hiện tượng kéo dài không đúng tiến độ hoặc không tổ chức đại hội.

-  Một số yêu cầu cụ thể :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi Đoàn phải nêu được những khó khăn, thuận lợi, những mặt làm được, những mặt chưa làm được so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2009 – 2010. Trong đó phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau. (Lưu ý đối với các lớp TCCN Khoá 21 và CĐ Khoá 6 mới vào trường nên chưa tham gia nhiều hoạt động. Vì vậy không có phần báo cáo tổng kết)

+ Bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2009 – 2010 phải phân tích được mức độ hoàn thành chung của BCH Chi Đoàn, từng ủy viên BCH Chi đoàn phải tự kiểm điểm trước Đại hội. Đại hội Chi Đoàn các lớp kiên quyết không giới thiệu những ủy viên BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ trước không hoàn thành nhiệm vụ tham gia ứng cử BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ mới.

 

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 – 2011 của Chi đoàn phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng Chi Đoàn, phải nêu rõ các nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm tổ chức. Nêu cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong cả nhiệm kỳ như: chỉ tiêu học tập, rèn luyện Đoàn viên, công trình thanh niên, phát triển Đoàn viên mới ….

 

B. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN :

1. Một số quy định chung :

ĐẠI HỘI  CHI ĐOÀN …………….

Nhiệm kỳ 2010 - 2011

Tên gọi :

Đối với các lớp Cao đẳng Khóa 4, khóa 5,

Trung cấp khóa 20 tiến hành Đại hội Chi Đoàn.

 HỘI NGHỊ CHI ĐOÀN  ……………..

Nhiệm kỳ 2010 - 2011

 

 

Đối với các lớp Cao đẳng khóa 6,

Trung cấp khóa 21 (chuẩn bị nhập học )

tiến hành Hội nghị Chi đoàn.

 

Thành phần tham dự Đại hội :

- Thành phần chính thức : tất cả Đoàn viên trong Chi đoàn (Đeo huy hiệu Đoàn và sử dụng thẻ Đoàn để biểu quyết trong suốt thời gian diễn ra Đại hội).

- Đại biểu cấp trên : mời GVCN, BCH Liên Chi Đoàn Khoa, BCH Đoàn trường.

- Đại biểu khách mời : đại diện BCH Chi đoàn bạn, thanh niên trong lớp (chưa phải là Đoàn viên trong Chi đoàn)

 

1.3 Các công việc cần làm trong Đại hội :

(thực hiện theo các bước hướng dẫn trong chương trình đại hội Đoàn viên của BCH Đoàn trường ban hành)

Riêng đối với các lớp Cao đẳng khóa 6 và Trung cấp khóa 21 tiến hành hội nghị Chi Đoàn. Do nhập học trễ so với tiến độ Đại hội Liên Chi Đoàn, nên trong chương trình bỏ  2 phần (mục : Báo cáo hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2010 và mục : bản kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2011)

 

1.4 Xin ý kiến chỉ đạo :

BCH Chi Đoàn các lớp sau khi đã chuẩn bị tốt các bước cần thiết cho việc tổ chức đại hội phải xin ý kiến Giáo viên chủ nhiệm lớp về danh sách ứng cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội nếu gặp phải vấn đề gì chưa rõ phải xin ý kiến trực tiếp của BCH Liên Chi Đoàn Khoa hoặc Ban tổ chức xây dựng Đoàn của Đoàn trường.

 

2. Một số điểm cần lưu ý và tình huống xử lý khi tổ chức Đại hội :

- Chỉ tiến hành bầu BCH Chi đoàn, sau đó BCH chi đoàn họp phiên thứ nhất mới tiến hành hành bầu Bí thư , Phó bí thư .

- Quy định về phiếu bầu : Là phiếu do đại hội hoặc hội nghị phát hành, được in hoặc viết tay sẵn danh sách bầu cử do đại hội hoặc hội nghị đó thông qua theo vần chữ cái A,B,C (đây là loại phiếu bầu có số dư : danh sách ứng cử viên nhiều hơn số lượng định bầu). Nếu số lượng người trong danh sách bầu cử bằng với số lượng người được bầu thì phải sử dụng phiếu bầu có cột “đồng ý” và “không đồng ý ” (đây là loại phiếu bầu tín nhiệm).

- Về nguyên tắc bầu cử : theo quy định của điều lệ Đoàn được sửa đổi bổ như sau : “Khi bầu cử hoặc biểu quyết phải có trên một phần hai số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị. Trường hợp số người có số phiếu trên một phần hai nhiều hơn số lượng cần bầu thì lấy những người có số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên một phần hai và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên một phần hai. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, có bầu nữa hay không do đại hội hoặc hội nghị quyết định.

 

3. Hồ sơ đề nghị chuẩn y công nhận BCH Chi Đoàn lớp :

- Trong vòng 7 ngày kể từ khi tiến hành đại hội, Chi Đoàn phải hoàn tất thủ tục để đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định chuẩn y công nhận BCH mới được đại hội bầu. (BCH Liên Chi Đoàn Khoa tiếp nhận kiểm tra trước khi gửi về Ban tổ chức xây dựng Đoàn trường ra quyết định chuẩn y).

Hồ sơ gồm có :

1.      Văn bản đề nghị công nhận BCH Chi Đoàn.

2.      Biên bản đại hội

3.      Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2009– 2010.

4.      Bản kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2009 – 2010.

5.      Kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011.

6.      Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

7.      Biên bản bầu cử

8.      Biên bản họp BCH Chi Đoàn lần thứ nhất.

9.      Biên bản bầu chức danh Bí thư, phó bí thư.

10. Danh sách trích ngang của BCH mới (nêu rõ chức vụ BT, P.BT, ủy viên, số điện thoại liên lạc, mỗi đồng chí nộp 01 tấm ảnh 3 x 4 về BCH Đoàn trường).

 

 

C. THỜI GIAN THỰC HIỆN :

- Ngày 22/10/2010: triển khai đến BCH Liên Chi Đoàn 4 Khoa.

- Từ ngày 22/10/2010 à 27/10/2010 : BCH Liên Chi Đoàn triển khai xuống các Chi Đoàn.

- Từ ngày 22/10/2010 à 13/11/2010 : Các Chi đoàn Khoá 4, Khoá 5Cao đẳng; Khoá 20 Trung cấp tiến hành tổ chức đại hội.

- Từ ngày 10/11/2010 à30/11/2010 : Các lớp Khoá 6 Cao đẳng và Khoá 21 Trung cấp tiến hành tổ chức Hội nghị Chi Đoàn.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị Chi đoàn các lớp. Đề nghị BCH các Liên Chi Đoàn Khoa, BCH Chi Đoàn, các đơn vị trực thuộc Đoàn trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:

-    Chi ủy viên phụ trách TN

-    Lãnh đạo các Khoa.

-    GVCN các lớp

-    BCH LCĐ 3 Khoa

-    BCH Chi Đoàn các lớp

-   Lưu VP Đoàn trường

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Huỳnh Thị Thúy Hằng