Nội quy Thư viện

1. Quy định chung.

1.1 Thời gian phục vụ:

- Sáng từ 7h00 đến 11h30.

- Chiều từ 13h00 đến 16h30.

- Thứ bảy: + Phục vụ đọc tại chỗ.

+ Chiều phục vụ từ 13h00 đến 14h45.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NOÄI QUY THÖ VIEÄN

1. Quy ñònh chung:

1.1 Thôøi gian phuïc vuï:

Saùng töø 7 giôø 00 ñeán 11 giôø 30.

Chieàu töø 13 giôø 00 ñeán 16 giôø 30

Thöù 7: - Phuïc vuï ñoïc taïi choã.

- Chieàu phuïc vuï töø 13 giôø 00 ñeán 14 giôø 45.

1.2 Baïn ñoïc vaøo Thö vieän thöïc hieän nhöõng quy ñònh sau:

- Coù theû Thö vieän.

- Khoâng ñoäi noùn, maëc aùo möa vaøo Thö vieän, ñeå caëp saùch ñuùng nôi quy ñònh.

- Khoâng huùt thuoác, aên uoáng, xaû raùc, ñuøa giôõn.

- Khoâng noùi chuyeän oàn aøo trong Thö vieän, taét ñieän thoaïi di ñoäng.

2. Quy ñònh ñoïc taïi choã

- Noäp theû cho thuû thö khi vaøo phoøng ñoïc.

- Taát caû CB, GV, CNV, HSSV ñöôïc ñoïc saùch, baùo taïp chí taïi choã.

- Xeáp gheá ngoài laïi ngay ngaén khi rôøi khoûi phoøng ñoïc.

- Traû laïi taøi lieäu vaø nhaän theû Thö vieän khi rôøii khoûi phoøng ñoïc.

- Khoâng ñöôïc pheùp töï yù laáy taøi lieäu ra khoûi phoøng ñoïc.

3. Quy ñònh möôïn veà nhaø:

3.1 Ñoái vôùi saùch:

Thôøi gian phuïc vuï: Töø thöù hai ñeán thöù saùu

- Ngaøy thöù baûy chæ phuïc vuï möôïn ñoïc taïi choã.

- Soá löôïng ñöôïc möôïn toái ña: 03 taøi lieäu (töïa).

- Thôøi gian möôïn: 02 tuaàn, quaù thôøi haïn ñoù neáu coù nhu caàu söû duïng tieáp, baïn ñoïc ñeán Thö vieän ñeå gia haïn theâm 01 tuaàn nhöng khoâng quaù 02 laàn.

- Baïn ñoïc möôïn saùch quaù thôøi haïn quy ñònh cuûa Thö vieän seõ bò treo theû 01 thaùng.

- Vi phaïm hai laàn lieân tieáp tuôùc quyeàn söû duïng theû Thö vieän.

- Khoâng ghi cheùp, laøm baån hoaëc laøm raùch saùch.

- Baïn ñoïc laøm maát taøi lieäu phaûi ñeàn soá tieàn gaáp 02 laàn giaù tieàn mua taøi lieäu (Caên cöù vaøo giaù in treân bìa hoaëc danh muïc ñaët mua).

- Ñoái vôùi sinh vieân, hoïc sinh möôïn saùch veà nhaø phaûi theá chaân theo quy ñònh cuûa Thö vieän.

3.2 Ñoái vôùi baùo taïp chí:

- Chæ phuïc vuï möôïn ñoïc taïi choã cho sinh vieân.

- CB, GV, CNV ñöôïc möôïn baùo taïp chí veà nhaø. Khi traû xong baùo taïp chí ñaõ möôïn veà thì môùi ñöôïc möôïn tieáp.

- Khoâng ñöôïc laøm maát ruoät baùo, ghi cheùp treân baùo.

Ghi chuù: Taát caû HS-SV, coù theû Sinh Vieân – Hoïc Sinh ñeàu ñöôïc möôïn saùch, baùo taïp chí ñoïc taïi choã vaø möôïn saùch veà nhaø.

1.2 Bạn đọc vào Thư viện thực hiện những quy định sau:

- Có thẻ SV-HS (kiêm thẻ Thư viện).

- Không đội nón, mặc áo mưa vào Thư viện, để cặp sách đúng nơi quy định.

- Không hút thuốc, ăn uống, xả rác, đùa giỡn.

- Không nói chuyện ồn ào trong Thư viện, tắt điện thọai di động.

2. Quy định đọc tại chỗ

- Nộp thẻ HS-SV cho thủ thư khi vào Thư viện.

- Tất cả CB, GV, CNV, SV-HS được đọc sách, báo tạp chí tại chỗ.

- Xếp ghế ngồi lại ngay ngắn khi rời khỏi phòng đọc.

- Trả lại tài liệu và nhận thẻ Thư viện khi rời khỏi phòng đọc.

- Không được phép tự ý lấy tài liệu ra khỏi phòng đọc.

3. Quy định mượn về nhà

3.1 Đối với sách:

- Thời gian phục vụ: từ thứ hai đến thứ sáu.

- Số lượng mượn tối đa: 03 tài liệu (tựa).

- Thời gian mượn 02 tuần, được gia hạn thêm 01 tuần khi có nhu cầu sử dụng tiếp.

- Bạn đọc mượn sách quá thời hạn quy định của Thư viện sẽ bị treo thẻ 01 tháng.

- Vi phạm 02 lần liên tiếp tước quyền sử dụng Thư viện.

- Không ghi chép làm bẩn hoặc làm rách sách.

- Bạn đọc làm mất tài liệu phải đền số tiền gấp 02 lần giá tiền mua tài liệu (căn cứ vào giá in trên bìa hoặc danh mục đặt mua).

- Đối với sinh viên, học sinh mượn sách về nhà phải thế chân theo quy định của Thư viện.

3.2 Đối với báo tạp chí:

- Chỉ phục vụ mượn đọc tại chỗ cho sinh viên , học sinh.

- CB, GV, CNV được mượn báo tạp chí về nhà, khi trả hết thì mới được mượn tiếp.

- Không được làm mất ruột báo, ghi chép trên báo.