Mẫu đề nghị xin số văn bản hành chính

| 28/06/2017
Mẫu đề nghị xin số văn bản hành chính

Mẫu đăng ký lịch tuần bổ sung (sau 11 giờ 30 thứ 6 hàng tuần)

| 28/06/2017
Mẫu đăng ký lịch tuần bổ sung (sau 11 giờ 30 thứ 6 hàng tuần)

Biểu mẫu văn thư (soạn thảo văn bản)

| 28/06/2017
Biểu mẫu văn thư (soạn thảo văn bản)

Mẫu tờ trình xin ý kiến phối hợp xử lý công việc

| 28/06/2017
Mẫu tờ trình xin ý kiến phối hợp xử lý công việc

Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu

| 28/06/2017
Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu