Ngành Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 23/04/2020
Giới thiệu về ngành học, chương trình đào tạo, vị trí việc làm, mức lương sau khi tốt nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai và một số hình ảnh hoạt động của sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Lãnh đạo Khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 01/01/2020
Giới thiệu về Ban lãnh đạo Khoa Tài chính - Ngân hàng

Nhân sự Khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 01/01/2020
Giới thiệu về Cơ cấu tổ chức và danh sách nhân sự của Khoa Tài chính - Ngân hàng