GIỚ THIỆU TRUNG TÂM CNTT VÀ THƯ VIỆN

Untitled design (6)

GIỚ THIỆU TRUNG TÂM CNTT VÀ THƯ VIỆN

I. Quyết định thành lập

Trung tâm Công nghệ thông tin và Thư viện được thành lập theo quyết định số 371/QĐ-CĐKT ngày 31 tháng 05 năm 2022 do
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác quản lý hệ thống CNTT, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo nghiên cứu trong Nhà trường;

– Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển, tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống CNTT, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

– Nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về khoa học, giáo dục và công nghệ phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý hệ thống CNTT của Nhà trường;

– Quản lý các chương trình, phần mềm phục vụ công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường;

– Quản lý Thư viện;

– Quản lý tài liệu, ấn phẩm;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Mộng Triệu Lan Phó Giám đốc
2 Phạm Thị Hằng Nhân viên
3 Trần Viết Thụy Nhân viên
4 Cao Thị Nga Nhân viên