THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 17, 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC (2022-2023)

Kết quả học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (NĂM 2023)

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2(2022-2023) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

– Quyết định cảnh báo học tập, buộc thôi học học kỳ …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1(2023-2024) MỞ LỚP BỔ SUNG KHÓA 17 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

– Thời khóa biểu học kỳ 1(2023-2024) mở lớp bổ sung …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 (2023-2024) KHÓA 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP MÔN HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO HỦY LỚP MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 KHÓA 17, 18 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THỜI GIAN TIẾT HỌC ÁP DỤNG TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Xem chi tiết thông báo Tại đây …