GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

5

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 Thầy Lâm Hàn Tuấn Kiệt Trưởng phòng
2 Cô Phạm Thanh Hà Nhân viên
3 Cô Đỗ Thùy Mai Nhân viên
4 Cô Trương Thị Việt Hoàng Nhân viên
5 Cô Huỳnh Thị Thúy Hằng Nhân viên
6 Cô Lê Thị Mỹ Nương Nhân viên
7 Cô Lê Xuân Giang Nhân viên

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

a)   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính – kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

b)   Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của nhà nước về chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

2. NHIỆM VỤ

Lập kế hoạch

Tổ chức hệ thống kế toán

Quản lý nguồn thu

Hướng dẫn chế độ kế toán, kiểm soát chi

Phối hợp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email về BHYT: bhyt@kthcm.edu.vn