GIỚI THIỆU PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU

up web mới (3)

GIỚI THIỆU PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

Tham mưu Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về công tác hợp tác quốc tế, công tác quản lý khoa học và công tác nghiên cứu phát triển các chương trình, nhiệm vụ gắn với định hướng phát triển chung của Nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

Công tác hợp tác quốc tế

Công tác quản lý khoa học

Công tác nghiên cứu phát triển

Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ