GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

up web mới (4)

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ

    

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

a)   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức – cán bộ. Thực hiện chế độ,
chính sách; công tác đào tạo, bồi dưỡng; thi đua – khen thưởng đối với cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường.

b)   Thực hiện tham mưu Lãnh đạo Nhà trường các hoạt động về công tác văn thư – lưu trữ, hành chính, tổng hợp và lễ tân, khánh tiết của Nhà trường.

c)   Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV, CBQL, GV, NV Trường.

2. NHIỆM VỤ

Công tác Tổ chức Cán bộ

Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước

Công tác thi đua, khen thưởng

Công tác đánh giá, phân loại hàng quý

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thông tin liên lạc

Công tác lễ tân, khánh tiết

Công tác kế hoạch, tổng hợp

Công tác Pháp chế trường học

Công tác  Y tế

Bộ phận phục vụ, lái xe

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ