QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2(2022-2023) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Untitled design (6)

QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2(2022-2023) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

– Quyết định cảnh báo học tập, buộc thôi học học kỳ 2(2022-2023) trình độ Cao đẳng:
+ Cao đẳng khóa 16: File Download
+ Cao đẳng khóa 17: File Download
+ Cao đẳng khóa 18: File Download