Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Đảng ủy Trưởng Cao đẳng Kinh tế TPHCM tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 bao gồm bốn (04) chuyên đề