THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Mẫu thông báo

THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm học 2023 – 2024 (vòng 2). Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến ứng viên các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức năm học 2023 – 2024 (vòng 2).

Chi tiết thông báo xem THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Các văn bản kiến thức chung và mẫu giáo án, vui lòng xem tại đây