THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024 (VÒNG 2)

Xét tuyển vòng 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024 (VÒNG 2)

Thành phần: ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm học 2023-2024 (vòng 2) theo thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 29/12/2023 (THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)_0001)

Xem chi tiết thông báo: THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)